Obhajoba v trestnom konaní

Advokátska kancelária PETKOV & Co ponúka svoje komplexné právne služby aj v oblasti trestného práva, a to tak vo vzťahu k trestnej zodpovednosti fyzických, tak aj právnických osôb. Okrem obhajoby klientov v trestnom konaní sa advokátska kancelária zameriava aj na zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatňovanie ich práva na náhradu škody spôsobenej trestnými činmi v adhéznom konaní.
Medzi právne služby v tejto oblasti možno zaradiť predovšetkým:
  • dôkladnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie,
  • zhodnotenie rizík právneho postavenia klienta,
  • prípravu stratégie obhajoby, resp. stratégiu ochrany práv a právom chránených záujmov poškodeného,
  • obhajobu vo všetkých štádiách trestného konania prípadne zastupovanie poškodeného vo všetkých štádiách trestného konania,
  • prípravu procesných podaní, návrhov a žiadostí (napr. spísanie a podanie trestného oznámenia, spísanie a podanie odôvodenia odvolania),
  • účasť na úkonoch trestného konania (napríklad pri podaní vysvetlenia, pri výsluchu svedka či výsluchu obvineného, pri domových prehliadkach, prehliadkach iných priestorov a pozemkov).

Kontakt
Adresa
Šoltésovej 14
Bratislava
811 08
Mapa
Kontakt vo veciach maďarských spoplatnených ciest