Obchodné spoločnosti a družstvá

Advokátska kancelária PETKOV & Co poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach  zakladania, existencie a zániku obchodných spoločností a družstiev, od výberu vhodnosti právnej formy, predmetov činností a založenia, až po ich splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmenu právnej formy alebo zánik. Právne služby poskytuje advokátska kancelária predovšetkým v oblasti korporátnych vzťahov danej formy obchodnej spoločnosti a jej fungovania v rámci Slovenskej republiky. Svojim klientom pomáha pri zabezpečovaní každodenného manažmentu spoločností, ako aj „risk“ managementu pri legislatívnych zmenách a dodržiavaní právnych predpisov.
 
Medzi právne služby v tejto oblasti možno zaradiť najmä:
  • zakladanie obchodných spoločností a družstiev, zápis zmien údajov zapísaných v obchodnom registri,
  • poradenstvo a príprava konštitutívnych dokumentov, akcionárskych zmlúv, zmlúv o tichom spoločenstve a iných obdobných zmlúv,
  • zabezpečovanie konania a vedenie zasadnutí valných zhromaždení a iných orgánov spoločností,
  • právne poradenstvo a realizácia zvyšovania a znižovania základného imania spoločností,
  • právne poradenstvo a realizácia zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností, ako aj zmien právnej formy,
  • právne poradenstvo v oblasti corporate governance (nastavenia fungovania spoločnosti do vnútra v rámci kompetencií jej orgánov a funkčnosti štruktúry).

Kontakt
Adresa
Šoltésovej 14
Bratislava
811 08
Mapa
Kontakt vo veciach maďarských spoplatnených ciest