Litigácia - riešenie sporov

Sporová agenda patrí medzi kľúčové oblasti pôsobenia advokátskej kancelárie PETKOV & Co. V rámci poskytovania právnych služieb zastupujeme slovenských aj zahraničných klientov pred všeobecnými súdmi Slovenskej a Českej republiky, pred Ústavným súdom SR, pred Európskym súdom pre ľudské práva, ako aj v arbitrážnych konaniach vedených u nás či v zahraničí. Počas zastupovania klientov v súdnych sporoch a arbitrážnych konaniach dbá advokátska kancelária na vytvorenie komplexnej stratégie ochrany práv a právom chránených záujmov svojich klientov. Advokátska kancelária zastupuje svojich klientov vo všetkých oblastiach jej pôsobenia, avšak najväčšie skúsenosti má so spormi týkajúcimi sa práva duševného vlastníctva,  ochrany hospodárskej súťaže, neplatnosti dražieb či vecných a iných práv k nehnuteľnostiam a so spormi z individuálnych pracovnoprávnych vzťahov. V oblasti správneho súdnictva je potrebné vyzdvihnúť najmä oblasť daňového práva, práva sociálneho zabezpečenia, ochrany kultúrnych pamiatok  a priestupkového práva.
Medzi právne služby v tejto oblasti možno zaradiť najmä:
  • dôkladnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie,
  • zhodnotenie rizík právneho postavenia klienta,
  • prípravu procesnej stratégie,
  • konzultácie v prípravných fázach riešenia sporu, ako aj počas prebiehajúceho konania,
  • negociácie a zastupovanie klienta pri mimosúdnom riešení sporov, príprava dohody o mediácii,
  • vypracovanie všetkých typov podaní, vrátane predžalobných výziev, žalôb, návrhov, vyjadrení a riadnych, ako aj mimoriadnych opravných prostriedkov,
  • asistenciu pri výkone rozhodnutí.

Kontakt
Adresa
Šoltésovej 14
Bratislava
811 08
Mapa
Kontakt vo veciach maďarských spoplatnených ciest