PETKOV & Co

Advokátska kancelária PETKOV & Co poskytuje právnu pomoc a podporu národným a nadnárodným obchodným spoločnostiam pri realizácii ich obchodných, či investičných zámerov na území Slovenskej a Českej republiky a v spolupráci s našimi partnerskými kanceláriami aj v iných krajinách, najmä v štátoch spoločného európskeho hospodárskeho priestoru. Klientmi kancelárie sú tiež iné právnické osoby, právnické osoby na úseku verejnej správy vrátane samosprávy, občianske združenia, ako aj fyzické osoby pri uplatňovaní a ochrane svojich práv a oprávnených záujmov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie.

V advokácii pôsobí aktívne od roku 2004. Je zakladateľom a manažujúcim partnerom kancelárie, členom Slovenskej a Českej advokátskej komory a tiež International Bar Association (IBA) so sídlom v Londýne. Špecializuje sa najmä na mimosúdne a súdne riešenie sporov (litigation, arbitration) slovenských i zahraničných korporátnych klientov, verejných inštitúcii, ale aj fyzických osôb v rôznych oblastiach práva najmä práva duševného vlastníctva, obchodného práva, práva medzinárodného obchodu ale i občianskeho či pracovného práva vrátane správy a „hromadného“ uplatňovania a vymáhania pohľadávok. V rámci svojho vedeckého zamerania sa venuje právnym otázkam korporátnej zodpovednosti nadnárodných holdingov. Je autorom viacerých vedeckých a odborných publikácii na Slovensku aj v zahraničí a pravidelným účastníkom medzinárodných konferencii organizovaných najmä IExForum, IIPLA a IBA.

Henrieta Sükeová
Senior Associate
(421-2) 21 02 55 91
(421-2) 21 02 55 92
henrieta@petkov.sk

V advokácii pôsobí od roku 2006. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok a odbornej prípravy mediátorov sa profiluje najmä v oblasti mimosúdneho riešenia sporov, správy a vymáhania pohľadávok slovenských i zahraničných klientov. Poskytuje tiež komplexné právne poradenstvo v rôznych oblastiach súkromného práva so zameraním najmä na záväzkové právo, pracovné právo a právo obchodných spoločností. Participuje na zmluvnom zabezpečovaní a realizácii medzinárodných/nadnárodných projektov významných najmä maďarských a nemeckých zahraničných klientov a partnerov. Pri svojej činnosti pravidelne aplikuje rozsiahle vedomosti z oblasti alternatívneho riešenia sporov. Právne služby poskytuje aj v maďarskom jazyku.

Zuzana Adamová
Senior Associate
(421-2) 21 025 593
(421-2) 63 81 53 00
adamova@petkov.sk
Špecialistka na právo duševného vlastníctva a právo v kyberpriestore. Osobitne sa venuje najmä autorskému právu na internete, ochranným známkam, doménovým menám, softvéru, novým technológiám a problematike kreatívneho priemyslu vrátane médií a zábavného priemyslu. Zároveň je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií  na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je expertkou v rámci Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie sporov z doménových mien rozhodujúcom spory podľa ADR pravidiel pre doménu '.sk'. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti práva duševného vlastníctva, členkou redakčných rád a legislatívnych pracovných skupín. 

Od roku 2013 je zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Spolupodieľa sa na riešení širokého spektra právnych otázok, predovšetkým z oblasti občianskeho práva, práva duševného vlastníctva a obchodného práva. Pri svojej vedeckej činnosti sa zameriava na teoretické a aplikačné problémy v oblasti trestného práva hmotného (najmä okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu a mnohosť trestných činov) ako aj trestného práva procesného (najmä zaisťovacie a zabezpečovacie inštitúty či právo na spravodlivý proces). V rokoch 2013 - 2016 bol spoluriešiteľom grantového projektu „Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku“ financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Je tiež autorom niekoľkých odborných článkov a príspevkov, s ktorými vystúpil na konferenciách a odborných seminároch s medzinárodnou účasťou.

Michaela Ďurčišová
Legal Assistent
Gabriela Nagyváthyová
Legal Assistent
Annamária Hamerlik
Legal Assistent
Kontakt
Adresa
Šoltésovej 14
Bratislava
811 08
Mapa
Kontakt vo veciach maďarských spoplatnených ciest