11.01.

Oznam

Zmena spôsobu výkonu advokácie

Advokát Mgr. Ivan Petkov, zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 5748, pôvodne vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 586/2013 Z. z. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o advokácii“) ako člen združenia advokátov Advokátska kancelária STRELÁK & PETKOV so sídlom na Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava (www.aksp.sk) založenom v roku 2009, zmenil spôsob výkonu advokácie podľa zákona o advokácii, keď ku dňu 29.7.2016 ukončil výkon advokácie ako člen združenia advokátov Advokátska kancelária STRELÁK & PETKOV podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona o advokácii a počnúc dňom 30.7.2016 vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným PETKOV & Co s. r. o. advokátska kancelária podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona o advokácii (ďalej len ako „Spoločnosť“). Na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 29.7.2016 vstúpila Spoločnosť do všetkých právnych vzťahov advokáta Mgr. Ivana Petkova založených v súvislosti s jeho výkonom advokácie v období od roku 2007 do 29.7.2016.